Het platform Zorg en Welzijn is voor mij een verbindende factor en een bron van vernieuwende ideeën, het heeft invloed op mijn visie en houdt mij scherp als docent.

Hiske van der Zweep, docent zorg & welzijn, Schoonhovens College

1
februari
2021

Van de voorzitter: 2021

In de nu vijf maanden voorzitterschap van ons Platform heb ik met veel nieuwe, inspirerende en betrokken partijen, uiteenlopend van onder andere werkgeversverenigingen, ministeries, hogescholen, Regioplus etc., kennis mogen maken. Ik heb al deze gesprekken als zeer prettig en constructief ervaren, waarbij de rode draad is, hoe we er  met elkaar voor kunnen zorgen dat de instroom binnen Zorg en Welzijn gaat toenemen. Ons plan ‘(Samen)werken aan duurzame zorg! Vergroten van de instroom’ krijgt van alle partijen veel steun.

Nu de politieke steun nog!!! Bij een te groot gedeelte van onze bewindvoerders mis ik het belang van het VMBO in dit geheel. Hiermee wordt onze leerlingen en daarmee ons (onderwijs) veel te kort gedaan.

Ons jaarplan staat weer in de steigers. Het goedgekeurde keuzevak Technologie in Zorg en Welzijn voorziet in een aanzienlijke vraag, gezien het aantal positieve reacties die daarop zijn binnen gekomen.

Een werkgroep docenten is samen met VOION aan de slag met het ontwikkelen van instructiekaarten en checklists in het kader van Veilige praktijklokalen Z&W.

Voor leden van ons platform zullen we beide hierboven genoemde speerpunten terug laten komen op onze netwerkbijeenkomsten. Jullie zullen begrijpen dat we hopen op ‘fysiek’ maar voorlopig zal digitaal nog wel de vorm blijven.

Het is niet meer nieuw dat de komende jaren de gemengde en theoretische leerwegen zullen worden samengebracht in een nieuwe leerweg waarbinnen elke leerling een ‘praktijkgericht programma’ volgt en afsluit. Over dit praktijkgerichte programma Z&W in de nieuwe leerweg is vorige week een eerste online bijeenkomst geweest, samen met de collega’s van het SLO.

Er komt verder in dit jaar een vervolg op, dus blijf onze site en nieuwsbrieven goed in de gaten houden. Ervaringen van de pilotscholen Z&W kunnen en zullen de komende jaren als voorbeeld en inspiratie dienen voor onze leden.

Tot slot stimuleren we vanuit het Platform de regionale samenwerking gericht op doorlopende leerroutes. De ervaringen van leerlabs en leernetwerken worden gedeeld met het netwerk van ons Platform. Mijn conclusie is dat er al heel veel mooie dingen gebeuren in dit licht, echter dat we deze successen meer kunnen delen en vieren met elkaar. Mijn oproep is dan ook om dit meer te doen. Laat zien voor welk mooi onderwijs wij staan!

Arjen Daelmans