Het platform Zorg en Welzijn is voor mij een verbindende factor en een bron van vernieuwende ideeën, het heeft invloed op mijn visie en houdt mij scherp als docent.

Hiske van der Zweep, docent zorg & welzijn, Schoonhovens College

12
april
2023

Opleiding Onderwijsassistent

Eén van de hoofddoelstellingen van het platform is professionalisering van medewerkers die het profiel Z&W verzorgen. In de meeste Z&W secties werken -naast Z&W docenten- ook onderwijsassistenten, die veelal worden ingezet als extra ondersteuning van docenten op een Z&W plein, bijvoorbeeld bij kookopdrachten of andere praktische opdrachten. En ook voor andere praktijkvakken op het vmbo wordt veelal gebruik gemaakt van onderwijsassistenten, terwijl daar in de opleiding Onderwijsassistent (OA) weinig aandacht voor is.

Onderwijsassistenten geven aan dat in de opleiding tot OA de focus ligt op doorstroom naar Pabo of richting arbeidsmarkt (basisonderwijs). Sommigen zeggen juist interesse te hebben in de wat oudere doelgroep/middelbare schoolleeftijd. Ook met het oog op de lerarentekorten die we binnen het VO zien, lijkt het zinvol om binnen de opleiding tot OA meer aandacht aan VO te besteden.

Dit onderwerp is ingebracht tijdens een vergadering van het Onderwijscluster Welzijn van de Bedrijfstakgroep ZWS (Zorg, Welzijn en Sport) van de MBO Raad. De aanwezige ROC’s herkennen het geluid dat binnen de opleiding tot OA minder aandacht is voor VO en dat deze vooral gericht is op doorstroom naar Pabo of uitstroom naar werken in het basisonderwijs. Het animo voor uitstroom naar de arbeidsmarkt VO lijkt niet zo groot. Dit is -waarschijnlijk vanwege jonge leeftijd- met name te zien bij BOL-studenten. Interesse voor VO wordt groter ná afronding van de opleiding tot onderwijsassistent. Maar ook andere redenen worden genoemd. Het vinden van een bpv-plaats binnen VO is bijvoorbeeld lastig. En ook dat docenten van de opleiding OA zelf vaak een achtergrond in het basisonderwijs/Pabo hebben, wordt als reden genoemd.

De professionalisering van onderwijsassistenten en de opdracht die het platform hierbij voor zichzelf ziet, wordt binnen het platformbestuur opgepakt.