Het platform Zorg en Welzijn is voor mij een verbindende factor en een bron van vernieuwende ideeën, het heeft invloed op mijn visie en houdt mij scherp als docent.

Hiske van der Zweep, docent zorg & welzijn, Schoonhovens College

31
januari
2019

Middagbijeenkomst curriculum.nu

Onder de vlag van Curriculum.nu buigen sinds maart 2018 125 leraren en schoolleiders zich over de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs zouden moeten kennen en kunnen. Stapsgewijs bereiden deze leraren en schoolleider uit PO, VO en (V)SO samen met de SLO, vakexperts en wetenschappers een actualisering van de kerndoelen en eindtermen voor. Deze herziening heeft eveneens gevolgen voor het vmbo: de algemene vakken in het vmbo worden met dit traject eveneens geactualiseerd. Het Platform-TL en de Stichting Platforms vmbo organiseren daarom samen met Curriculum.nu een feedbackbijeenkomst voor vmbo-schoolleiders en docenten algemene vakken, zodat de vernieuwing van de algemene vakken goed aansluit bij de bredere ontwikkelingen binnen het vmbo.

Bouwstenen

De betrokken leraren en schoolleiders zijn georganiseerd in negen leergebieden: Nederlands, Engels en moderne vreemde talen, Rekenen en wiskunde, Digitale geletterdheid, Burgerschap, Bewegen en sport, Mens en maatschappij, Mens en natuur en Kunst en cultuur. Sinds december werken de teams aan de feitelijke bouwstenen van de nieuwe kerndoelen en eindtermen. Begin januari 2019 worden de eerste resultaten gepubliceerd op de website. De uitwerking van de bouwstenen zijn echter nog niet gereed. Het is daarom van groot belang dat het vmbo kritisch meedenkt.

Met deze bijeenkomst wordt enerzijds met u gereflecteerd op de tussenproducenten van de ontwikkelteams. Anderzijds wordt er samen met u nagedacht over de vraag wat tot het kerncurriculum van het vmbo behoort en wat tot het keuzedeel. Tijdens de bijeenkomst kan u uw input en ideeën meegeven, zodat de ontwikkelteams ook de belangen van het vmbo en de beroepskolom in het oog kunnen houden.

Wilt u graag meedenken?

Geef u dan op voor de feedbackbijeenkomst op donderdag 31 januari 2019 in Utrecht. De bijeenkomst duurt van 13.30 tot 16.30 uur.